Model organitzatiu

Aquest document ha estat aprovat en Assemblea General el 2 de febrer de 2019

Qui forma Fem Masnou?

Les persones que participen en les assemblees plenàries i que formen part d’alguna de les comissions creades, així com les persones que assumeixen el compromís de treballar-hi de forma activa.

Els membres de Fem Masnou ho són a títol individual, sense representar cap organització col·lectiva.

Fem Masnou distingeix l’exercici de la participació d’acord amb els perfils següents:

  • Activistes

Aquelles persones que participen regularment de l’Assemblea (aproximadament amb un mínim del 50% del total de sessions).

Tindran veu i vot en l‘Assemblea i podran exercir la seva participació en els espais de treball organitzatius i sectorials.

  • Simpatitzants:

Aquelles persones que participen de forma esporàdica de l’Assemblea. Tindran veu a l’Assemblea i i podran exercir la seva participació en els espais de treball organitzatius i sectorials.

Com ens organitzem?

L’Assemblea General és l’òrgan de màxima representació de Fem Masnou i és l’espai col·lectiu en el qual es prenen les decisions. L’Assemblea delega a les comissions l’elaboració de propostes de treball i d’acció política. L’Assemblea s’haurà de reunir un mínim d’una vegada al mes, amb un ordre del dia que haurà d’incorporar l’activitat del grup municipal; tanmateix, aquest àmbit polític no podrà ocupar més de dos terços del temps de durada de les sessions.

L’Assemblea haurà d’escollir, preferiblement per consens o, en el seu defecte, per majoria simple, les persones que ostenten les diverses responsabilitats dins l’organització i la Coordinadora. L’Assemblea General serà convocada habitualment per la Coordinadora. L’Assemblea també podrà ser convocada extraordinàriament quan ho demani el 50% del cens d’activistes i simpatitzants.

Les Comissions de Treball de Fem Masnou són autònomes en el seu funcionament i han d’informar, de forma periòdica, a l’Assemblea General. Aquests òrgans tenen la funció de promoure el debat i elaborar propostes d’acció municipal. L’Assemblea General té, entre les seves atribucions, la de decidir sobre les propostes plantejades per les Comissions.

Fem Masnou vetllarà per crear les Comissions necessàries a fi d’abordar i debatre els àmbits d’interès del municipi. La consecució dels objectius de les Comissions estarà vinculada al grau de compromís i de participació de les persones que en formin part.

Comissions de Treball

La Coordinadora és un òrgan de gestió i no de decisió. La Coordinadora té entre les seves funcions la de facilitar la planificació de les sessions de l’Assemblea, el compliment dels plans de treball, i la coordinació entre les diferents comissions.

L’impuls de les activitats de Fem Masnou ve de l’Assemblea General i de les comissions. L’Assemblea és l’encarregada d’escollir la composició de la Coordinadora, que haurà d’incorporar, com a mínim, una persona de cada comissió de treball.

La Comissió de Suport Municipal està formada pels càrrecs electes de Fem Masnou a l’Ajuntament, així com per un equip de suport amb representants del màxim de comissions possibles.

La Comissió de Comunicació és l’encarregada de divulgar l’activitat de Fem Masnou. Correspon a l’Assemblea General designar les persones amb funcions de portaveu de Fem Masnou.

La Comissió de Tresoreria és responsable de la gestió econòmica de l’organització, i està en coordinació permanent amb la Coordinadora i l’Assemblea General.

La Comissió de Programa i Anàlisi assumeix el seguiment del programa polític de Fem Masnou i del seu desplegament, prepara els debats estratègics d’àmbit programàtic per la seva deliberació en l’Assemblea. Aquesta Comissió donarà suport al grup municipal en l’estudi i anàlisi de les temàtiques que s’estiguin tractant dins la dinàmica institucional.

La Comissió de Participació i Transparència és l’encarregada de treballar les dinàmiques de participació, tant la que es produeix dins la pròpia organització com entre Fem Masnou i la ciutadania. La Comissió també vetllarà pel compliment dels compromisos de transparència.

La Comissió de Diversitat promou la diversitat interna de Fem Masnou, establint mecanismes i dinàmiques que evitin la patriarcalització de l’organització, i vetlla per incrementar la participació dels sectors socialment estigmatitzats o menystinguts.

La Comissió de Garanties vetllarà pel compliment i seguiment del codi ètic i de qualsevol procés de democràcia interna de l’organització. La composició i constitució d’aquesta Comissió estarà regulada per l’Assemblea General.

L’Assemblea General podrà constituir altres comissions temàtiques, de manera temporal o estable, per treballar els àmbits sectorials oportuns d’acord amb de les necessitats de l’organització.

L’organització haurà de vetllar perquè es respectin criteris d’igualtat de gènere en la composició de tots els seus òrgans i comissions.

Com ens financem?

Fem Masnou opta per l’autofinançament i l’autogestió. Per aquest motiu, es fixa una quota mensual mínima de 3 euros, sense que aquest factor esdevingui motiu d’exclusió per aquelles persones que no puguin fer-hi front. Aquelles persones que ho desitgin podran augmentar la seva quota mensual en l’import que considerin adient, d’acord amb les seves possibilitats.

Temporalitat

Aquest model organitzatiu serà revisat en un màxim de dos anys després de la seva aprovació. Preferiblement, aquesta revisió es durà a terme un any després de la seva aprovació. L’Assemblea General podrà modificar aquest model organitzatiu per una majoria de dos terços.