Skip to main content

Codi Ètic

 

Aquest document ha estat aprovat en Assemblea General el 2 de febrer de 2019

1- Respecte a l’Acció Política

1.1       L’Assemblea és el lloc de decisió on s’han d’aprovar els assumptes i les línies d’actuació principals. És responsabilitat de tothom mantenir la cohesió de l’Assemblea i un ambient adequat per tal que tothom se senti còmode i respectat.

1.2       Les comissions de Fem Masnou són espais de debat que treballen propostes, l’aprovació de les quals correspon a l’Assemblea.

1.3       La presa de decisions rellevants sobre el posicionament polític del col·lectiu en aspectes estratègics i en els projectes d’impacte social, ambiental o urbanístic, sempre que sigui possible, ha d’anar precedida de processos participatius oberts i publicitats.

1.4       Es promourà un contacte habitual amb diversos col·lectius, posant especial èmfasi en els col·lectius en situació de vulnerabilitat.

1.5       Reivindiquem el paper de les dones en la societat i defensem la igualtat i la llibertat del desenvolupament personal i social de totes les persones. Denunciem i rebutgem qualsevol tipus d’acte masclista, autoritari, homòfob, xenòfob o racista, i vetllarem perquè la nostra acció no sigui ofensiva per a cap persona ni col·lectiu.

1.6       Els diferents col·lectius que participen a Fem Masnou no tindran cap tipus de quota en les llistes electorals ni en cap altre lloc. Fem Masnou es regeix per la norma d’una persona, un vot, i vetlla per garantir la deliberació assembleària en igualtat de condicions. L’asssemblea treballarà sempre perseguint el consens en la presa de decisions.

1.7       Trimestralment, es rendiran comptes de l’activitat desenvolupada pel col·lectiu i les diferents comissions mitjançant instruments presencials i virtuals oberts a la participació de tothom. La informació es presentarà sempre en un format de dades obertes que permeti treballar-la.

1.8       El funcionament de Fem Masnou contempla l’existència d’espais de debat periòdics, que contribuiran a fixar els posicionaments polítics del col·lectiu.

2- Respecte a les persones candidates, regidores, portaveus, representants de les comissions o alliberades

2.1       L’Assemblea de Fem Masnou és sobirana. Les persones que la representen es comprometen a defensar el programa de l’organització i les decisions de l’Assemblea, d’acord amb els mecanismes democràtics establerts i des de la coresponsabilitat política. Com a representants d’aquesta, han d’estar en contacte amb ella per mantenir-la informada de manera regular dels assumptes rellevants que puguin conèixer, especialment els que afectin el consistori i els espais on es representa a Fem Masnou.

Davant les situacions en què l’Assemblea no hagi definit cap acord, les persones que ostentin la representació de l’organització tenen capacitat per actuar d’acord amb el seu criteri i sempre en coherència amb l’ideari i el programa de Fem Masnou.

L’Assemblea té la capacitat de revocar les persones representants de Fem Masnou segons les condicions que s’esmenten al punt 2.3.

2.2       Per tal de garantir la necessària renovació d’equips i d’idees, així com per assegurar la participació a tots nivells i evitar la professionalització de la política, el mandat dels càrrecs electes de Fem Masnou serà, com a màxim, de dues legislatures (vuit anys).

2.3       L’Assemblea de Fem Masnou podrà revocar els càrrecs electes sempre que es produeixi qualsevol dels motius següents:

a) Quan finalitzi el mandat establert per la pròpia Assemblea per a l’exercici de les seves funcions.

b) Per la renúncia personal i motivada del càrrec.

c) Per acord de l’Assemblea.

2.4       Un cop cessat o esgotat el període màxim de càrrec electe o de confiança de Fem Masnou, durant un període de dos anys, no accedirà a cap organisme públic o privat el qual s’hagi supervisat o hagi estat creat en virtut dels poders que el càrrec conferia.

2.5       No s’acceptaran regals de cap persona o institució, susceptibles de ser considerats com a suborn, que tinguin per objectiu originar una contraprestació o un canvi de posicionament polític. En tots els casos se’n donarà compte a l’Assemblea. Es considera regal qualsevol donació de diners o articles de valor monetari, favors, descomptes i préstecs.

2.6       Els responsables electes de Fem Masnou no podran acumular càrrecs institucionals, tret d’aquells vinculats a la seva condició de regidor o regidora.

2.7       Les posicions vinculades a les responsabilitats del càrrec quedaran al marge de qualsevol factor que expressi posicions personals, familiars, corporatives, clientelars, o qualsevol altra que pugui col·lisionar amb els principis establerts en l’Assemblea.

2.8       S’abstindran també en tots aquells assumptes que suposin un interès personal, així com tota activitat privada o interès que suposi un risc de plantejar conflictes d’interès amb l’exercici del càrrec.

2.9       No contrauran obligacions econòmiques ni intervindran en operacions financeres, obligacions patrimonials o negocis jurídics amb persones o entitats quan pugui suposar un conflicte d’interessos del seu càrrec.

2.10     No acceptaran cap tracte de favor o situación que impliqui privilegi o avantatge injustificat, per part de persones físiques  entitats privades.

2.11     Actuaran d’acord amb els principis d’eficàcia, economia i eficiència, i vigilaran la consecució de l’interès de l’Assemblea i el compliment dels objectius que s’estableixin.

2.12     Fem Masnou vetllarà per desenvolupar mecanismes per la conciliació entre la vida familiar, laboral i política de les persones que ostentin qualsevol funció de representació, establint mesures de suport als càrrecs públics durant el període que aquests assumeixin la responsabilitat i, en el cas que hagi estat a dedicació exclusiva, exercint funcions de suport per facilitar la seva reincorporació al món laboral en els casos que correspongui.

2.13     Fem Masnou es compromet a donar suport continuat a les persones que representen Fem Masnou creant grups i comissions de treball.

2.14     Els càrrecs electes de Fem Masnou faran públiques les seves agendes per tal de fer visible amb qui es reuneixen i allò que s’hi tracta.

2.15     Els càrrecs electes hauran de facilitar tots els seus ingressos, béns i rendiments patrimonials, així com totes aquelles dades necessàries per a la detecció de possibles conflictes d’interessos. Aquest compromís s’estendrà fins als tres anys següents a la seva sortida de la funció pública.

2.16     Fem Masnou es compromet a fer públics els criteris de contractació dels càrrecs de lliure designació i a establir mecanismes de control i seguiment de les tasques associades a les seves funcions.

2.17     Es càrrecs electes de Fem Masnou ajustaran la seva actuació als principis de lleialtat i bona fe amb l’Assemblea.

2.18     La conducta de totes les persones que  participen a Fem Masnou es basaran en el respecte als drets fonamentals i llibertats públiques, evitant tota actuació que pugui produir discriminació per raó de naixement, origen, gènere, sexe, orientació sexual, religió, opinió, edat, o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

2.19     Els càrrecs electes de Fem Masnou guardaran secret de les matèries classificades o d’altres, la difusió dels quals estigui prohibida legalment, i mantindran la deguda discreció sobre aquells assumptes que coneguin per raó del càrrec, sense que puguin fer ús de la informació obtinguda per a benefici propi o de tercers, o en perjudici de l’interès de l’Assemblea.

3- Respecte a les remuneracions

3.1       L’Assemblea de Fem Masnou decidirà i validarà si les persones que representen Fem Masnou han de rebre algun tipus de remuneració o compensació econòmica.

3.2       Limitació de sous.

a) Els càrrecs electes de Fem Masnou que exerceixin les seves funcions a l’oposició i sense dedicació no cobraran cap import fix en concepte de dietes. L’organització es farà càrrec de totes les despeses derivades de l’acció política de les persones que participen de Fem Masnou, instaurant un model de treball cooperatiu que eviti que les càrregues excessives de treball recaiguin en els càrrecs electes sense dedicació. Aquest model de funcionament es revisarà periòdicament, establint com a obligatòria una primera revisió passats sis mesos des de l’inici de la legislatura a fi de valorar l’adequació d’aquest principi a les dinàmiques de treball de l’organització.

b) Els càrrecs electes de Fem Masnou que tinguin dedicació tindran una retribució econòmica de 2,2 Salaris Mínims Interprofessionals (màxim de 33.264 € bruts anuals), en cas d’ocupar el càrrec d’alcalde o alcaldessa, i un màxim de 2 Salaris Mínims Interprofessionals (màxim 30.240 € bruts anuals) en cas d’ocupar el càrrec de regidor o regidora. En cas de tenir una dedicació parcial s’establirà el sou resultant amb criteris de proporcionalitat.

c) Fem Masnou es compromet a treballar per una rebaixa substancial de les partides pressupostàries que l’Ajuntament del Masnou destina a sous i dietes dels càrrecs electes, revertint aquest estalvi en projectes d’àmbit social.

d) Fem Masnou destinarà una part dels excedents dels sous i dietes a projectes socials dins del poble.

3.3 Els regidors i regidores, i el personal alliberat, faran pública la declaració de béns, a l’inici i a la finalització del càrrec.

3.4 Fem Masnou farà públiques les retribucions que perceben els regidors i regidores i el personal alliberat per l’organització, en relació amb la tasca o el càrrec que ocupen. Aquestes retribucions hauran de ser aprovades per l’Assemblea, que considerarà les tasques i funcions que els hi atribueixi. Els recursos públics que les administracions posin al seu servei no seran utilitzats amb fins privats i particulars, i el seu ús haurà de ser validat per l’Assemblea. En tots els casos, es vetllarà perquè aquestes mesures no suposin cap greuge fiscal per la persona representant.

3.5       Els representants de Fem Masnou es comprometen a la renúncia o el cessament immediat de tots els càrrecs davant la imputació judicial de delictes relacionats amb corrupció, prevaricació amb ànim de lucre, tràfic d’influències, enriquiment injust amb recursos públics o privats, suborn, malversació i apropiació de fons públics, ja sigui en interès propi o per afavorir terceres persones. Aquest compromís també s’estendrà en els casos d’imputació judicial per delictes de racisme, xenofòbia, violència de gènere, homofòbia o altres delictes contra els drets humans o els drets de les persones treballadores.

4- Respecte a la transparència i gestió econòmica de l’organització

4.1       Fem Masnou es compromet a fer públics tots els seus ingressos i a identificar-los, siguin de l’administració pública (derivats de la constitució de Fem Masnou com a grup municipal) o els adquirits per altres vies, com per exemple les quotes, donatius, o qualsevol activitat o iniciativa que es pugui organitzar per l’autofinançament.

En el mateix sentit, Fem Masnou publicarà regularment les seves despeses.

4.2       Fem Masnou aposta per l’autogestió, i per aquest motiu renuncia, de forma explícita, als crèdits bancaris i a les donacions de particulars, fundacions, empreses o entitats jurídiques amb objectius diferents als de la candidatura que puguin coartar la independència política de l’organització.

4.3       Fem Masnou es compromet a ser transparent en la seva gestió, publicant desagregades totes les dades referents als ingressos i despeses, que gestionarà mitjançant dipòsits oberts en entitats d’economia social i solidària. Fem Masnou tindrà un compromís explícit de treballar amb les institucions de la banca ètica per garantir la independència i la coherència amb el seu programa.

4.4       Fem Masnou publicarà el pressupost i les despeses realitzades associades a la campanya electoral.

4.5       Fem Masnou gestionarà el seu finançament de conformitat amb els principis del seu codi ètic, així com dels seus valors, realitzant aportacions puntuals i finalistes encaminades a enfortir el teixit associatiu (evitant generar dependències o clientelismes).

5- Respecte a l’acció de Fem Masnou dins l’Ajuntament

5.1       Fem Masnou és una força política transformadora que treballa per construir una alternativa de model de poble a llarg termini, per tant, la nostra acció política va més enllà de les responsabilitats de qualsevol govern municipal.

5.2       La nostra acció dins l’Ajuntament es durà a terme de conformitat amb al Programa i el Codi ètic. Qualsevol acord de Fem Masnou amb altres actors estarà supeditat al compliment dels documents programàtics.

6- Respecte al seguiment del Codi ètic

6.1       Per garantir el compliment i seguiment d’aquest codi ètic es crearà na Comissió de Garanties, la composició i constitució de la qual serà regulada.

Data:
Temes: