Skip to main content

Aquest document ha estat aprovat en Assemblea General el 12 d’octubre de 2019

Icona organització Organització

Qui forma Fem Masnou?

Les persones que participen en les assemblees plenàries i que formen part d’alguna de les comissions creades, així com les persones que assumeixen el compromís de treballar-hi de forma activa.

Els membres de Fem Masnou ho són a títol individual, sense representar cap organització col·lectiva.

Fem Masnou distingeix l’exercici de la participació d’acord amb els perfils següents:

ACTIVISTES

Aquelles persones que participen regularment de l’Assemblea (aproximadament amb un mínim del 50% del total de sessions).

Tindran veu i vot en l‘Assemblea i podran exercir la seva participació en els espais de treball organitzatius i sectorials.

SIMPATITZANTS

Aquelles persones que participen de forma esporàdica de l’Assemblea. Tindran veu a l’Assemblea i i podran exercir la seva participació en els espais de treball organitzatius i sectorials.

Com ens organitzem?

L’Assemblea General és l’òrgan que representa Fem Masnou i és l’espai col·lectiu on es prenen les decisions. L’Assemblea General delega a les comissions la elaboració de propostes de treball i d’acció política. L’Assemblea General s’haurà de reunir un mínim d’una vegada al mes amb un ordre del dia que haurà d’incorporar l’activitat del grup municipal però aquest àmbit polític no podrà ocupar més de dos terços del temps de durada de l’assemblea.

L’Assemblea General haurà d’escollir, preferiblement per consens o per majoria simple les persones que formen part dels diferents rols de l’organització que impliquen formar part de la coordinadora. L’Assemblea General serà convocada habitualment per la Coordinadora, podent ser convocada a demanda del 50% del cens d’activistes i simpatitzants.

Les Comissions de Treball, formades per membres de Fem Masnou, són autònomes en el seu funcionament i han d’informar, de forma periòdica, a l’Assemblea General. La comissió té la funció de promoure el debat i de fer propostes d’acció municipal. L’Assemblea General decideix les propostes plantejades per les comissions.

La intenció és crear les comissions necessàries per abordar i debatre totes aquelles temàtiques i problemàtiques de El Masnou. El fet d’aconseguir-ho dependrà del nivell de participació ciutadana que Fem Masnou aconsegueixi i del nivell de compromís de les persones que formem Fem Masnou.

Comissions de treball

La Coordinadora és un òrgan de gestió i no de decisió. És la Comissió que facilita la planificació de les assemblees, el compliment dels plans de treball així com la coordinació entre les diferents comissions d’organització i temàtiques. L’impuls de les activitats de Fem Masnou ve de l’assemblea General i de les comissions. Estarà formada per un mínim de cinc persones: una persona que exercirà la coordinació general de l’organització (i que serà escollida per l’Assemblea) i una persona representant de cada comissió de treball. La composició de la Comissió Coordinadora vetllarà per la presència equilibrada de dones i homes en els llocs de representació.

Comissió de suport municipal

Està formada pels càrrecs electes de Fem Masnou a l’Ajuntament, així com per un equip de suport amb representants del màxim de comissions possibles.

Comissió de comunicació

És l’encarregada de divulgar l’activitat de Fem Masnou. Correspon a l’Assemblea General designar les persones amb funcions de portaveu de Fem Masnou.

Comissió de finances

És responsable de la gestió econòmica de l’organització, i està en coordinació permanent amb la Coordinadora i l’Assemblea General.

Comissió d’acció al carrer

Serà l’encarregada de mantenir el contacte entre l’organització i la ciutadania organitzada en els diferents moviments cívics que existeixin a la Vila.

Comissió de garanties

Vetllarà pel compliment i seguiment del codi ètic i de qualsevol procés de democràcia interna de l’organització. La composició i constitució d’aquesta Comissió estarà regulada per l’Assemblea General.

L’Assemblea General podrà constituir altres comissions temàtiques, de manera temporal o estable, per treballar els àmbits sectorials oportuns d’acord amb de les necessitats de l’organització.

L’organització haurà de vetllar perquè es respectin criteris d’igualtat de gènere en la composició de tots els seus òrgans i comissions.