Les 150 propostes pel Masnou

Model de Poble

Fem Masnou defensa un model de poble inspirat en “la ciutat dels nens” de Francesco Tonucci  i en la xarxa global de “ciutats amigues de la gent gran (age-friendly)”. Un poble on s’hi pugui viure i jugar, amable amb els infants i amb la gent gran, que torni els carrers als vianants, amb menys ciment, menys cotxes i més espais verds per poder passejar, trobar-se i fer comunitat. Pensem, en definitiva, que un poble que sigui amable amb els infants i amb la gent gran, és un poble amable per a tothom.

 1. Promoure el transport públic amb un autobús urbà gratuït i l’estudi per a la creació d’una segona línia d’autobús i per a la incorporació del poble a la zona tarifària 1 de Rodalies.
 2. Implementar un Pla de Mobilitat, basat en els paràmetres d’accessibilitat i disseny universals, en l’entorn urbà, els habitatges i el transport, i en la supressió de les barreres arquitectòniques, tot incorporant les aportacions de les persones amb diversitat funcional en la presa de decisions sobre els processos d’urbanització.
 3. Elaborar un Pla Integral de Camins Escolars per tal de millorar la seguretat viària en els recorreguts quotidians, recuperar l’autonomia dels nens en l’espai públic i disminuir l’ús del vehicle privat i la contaminació.
 4. Millorar la gestió de l’aparcament, amb la definició i senyalització de zones i tipologies, l’extensió de la zona taronja, l’aparcament lliure a la zona del port, la conversió en públic de l’aparcament de la Plaça Nova de les dones del tèxtil durant la nit, i l’estudi de l’habilitació de solars com a aparcaments.
 5. Facilitar les noves formes de mobilitat, des de patinets a bicicletes elèctriques, per tal de fomentar que veïns i veïnes no es vegin obligades a agafar el cotxe, amb la instal·lació de dos aparcaments específics (al costat de cada estació de RENFE) que garanteixin la seguretat d’aquests vehicles.
 6. Promoure la transparència en matèria de seguretat per tal de combatre la idea que el Masnou és un poble insegur.
 7. Fomentar la coordinació constant entre la Policia Local i el Serveis Socials, amb protocols d’intervenció per tal d’estudiar la relació entre delinqüència i vulnerabilitat social.
 8. Implantar un model de seguretat basat en la proximitat, amb la introducció dels educadors i educadores de carrer, vigilants cívics i agents de barri.
 9. Incorporar els principis de l’urbanisme feminista en la planificació del municipi, posant les necessitats i els ritmes vitals de les persones al centre de les polítiques urbanes i millorant la percepció dels espais pel que fa a la seguretat (il·luminació, configuració viària…).
 10. Adoptar mesures per acabar amb la percepció d’inseguretat, com ara la millora de la il·luminació, especialment en aquells indrets propers a rutes molt concorregudes, les parades del transport públic, les places o els equipament municipals.
 11. Millorar la gestió del servei de neteja a carrers, places i platges, a partir de la seva assumpció per l’empresa pública municipal (veure l’apartat “administració pública”).
 12. Elaborar un Pla de Neteja per tal de millorar el servei, amb la participació de les entitats i de la ciutadania i l’habilitació d’un portal de transparència i participació on rebre queixes i suggeriments de millora i seguir la seva tramitació i resolució.
 13. Reorientar l’actual contracte de recollida d’escombraries i residus, amb l’estudi del sistema porta a porta, pels beneficis que aporta en l’àmbit ambiental i la seva equiparació amb l’actual model quant al cost econòmic.
 14. Treballar per la creació d’espais pacificats i d’espais verds, com a punts de trobada i relació, a partir de la modificació del POUM (Pla d’Ordenació Urbana Municipal), amb mecanismes de participació popular en la planificació urbanística.
 15. Impulsar la pacificació de la Nacional II, amb la reclamació de la gratuïtat de l’autopista C-32 i la col·laboració amb els pobles veïns en l’estudi d’alternatives per a la circulació.
 16. Avançar cap a un model turístic sostenible i respectuós amb el medi ambient, que posi fre a la petjada ecològica que representa la massificació turística a la platja i que rebutgi la proliferació de pisos turístics, element que contribueix a la manca de lloguer ordinari assequible que expulsa als veïns i veïnes del Masnou, especialment els més joves.
 17. Donar suport al moviment animalista, amb el manteniment de la prohibició dels espectacles amb animals i amb campanyes per la tinença responsable d’animals de companyia.
 18. Potenciar la rehabilitació d’edificis com a eina per dignificar tots els racons del municipi.
 19. Impulsar un pla de barris amb la participació dels veïns i veïnes, per tal d’elaborar una diagnosi de les necessitats d’inversió en el seu espai públic i planificar la prioritat de les intervencions.

Educació

Fem Masnou  defensa un model d’educació que contribueixi a garantir la igualtat d’oportunitats per a tothom i que ajudi a crear comunitat i a fomentar la cohesió social. Així mateix, volem construir un poble on tots els agents i col.lectius socials es comprometin amb el fet d’educar i on ningú quedi fora del procés d’aprenentatge, entès com un projecte que es va forjant al llarg de la vida. Seguint els postulats de la “ciutat dels nens”, volem també potenciar la participació democràtica dels nens i les nenes, dels adolescents i les adolescents en la vida del poble i en el funcionament dels centres educatius.

 1. Garantir el servei de menjador, llibres i sortides i fer assequibles les activitats extraescolars i de lleure.
 2. Municipalitzar la gestió de les escoles bressol i dignificar les condicions laborals del personal.
 3. Estudiar la possibilitat d’ampliar l’escola bressol “Sol Solet” per tal d’atendre la demanda de la franja d’1 a 2 anys.
 4. Establir mesures per reduir l’abandonament escolar amb l’increment dels recursos pels programes de reforç; la promoció dels PFI (Programes de Formació i Inserció) i la impartició d’un programa d’orientació acadèmica professional als centres de secundària.
 5. Definir un projecte d’educació al llarg de la vida des d’una perspectiva comunitària, en col·laboració amb els centres educatius i les entitats del poble. Divisió del programa educatiu del CFPAM (Centre de formació de persones adultes del Masnou) en educació formal, educació pel món laboral i cultura general.
 6. Impulsar en la comunitat educativa el debat sobre els deures, per tal que no generin desigualtat social, en la mesura que ni totes les famílies poden ajudar en la seva realització ni tots els infants disposen dels mateixos recursos a les seves llars
 7. Donar suport a les lluites en defensa de l’escola pública per evitar el tancament de línies educatives i per reclamar ràtios adequades, increment de recursos humans i materials, distribució equilibrada de l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials i implementació d’aules d’acollida.
 8. Promoure el projecte “Masnou, vila educadora“ amb criteris d’inclusió i equitat, i crear el Consell General de la Vila Educadora amb representats de tots els agents dels serveis i col·lectius del poble, per tal de fer possible el Pla d’Educació Comunitària.
 9. Crear comunitat a partir de l’educació i de les escoles, amb l’obertura dels patis els caps de setmana, la promoció d’activitats d’aprenentatge a través del servei a la comunitat, l’impuls de la interrelació entre els diferents centres amb activitats conjuntes (olimpíades, concursos…) o jornades reivindicatives (Dia de la dona, canvi climàtic, refugiats…)
 10. Potenciar la participació de les famílies als centres escolars i dels alumnes a la vida del poble, amb major suport i coordinació amb les AMPAs, amb la vitalització del Consell Municipal dels Infants i amb l’establiment d’unes trobades periòdiques de la Regidoria d’educació amb els delegats i delegades dels centres de secundària.
 11. Enfortir la participació democràtica de l’alumnat en el funcionament dels centres educatius mitjançant l’oferta municipal d’activitats i projectes, com ara “Delegades i delegats 3D “, impulsat per la Generalitat i destinat als alumnes de secundària.
 12. Establir un diàleg constant i dotar de més recursos els espais i propostes d’educació no formal (caus, esplais, entitats diverses…) i promoure aquest tipus de lleure entre la població infantil i jove amb xerrades de presentació als centres educatius.
 13. Fer de la coeducació un eix transversal en els currículums dels alumnes, amb l’impuls des de l’ajuntament de tallers i activitats als centres educatius i als espais d’educació no formal.

Cultura

Fem Masnou  treballarà per posar la cultura a l’abast de tothom i per intentar canviar el model de gestió actual, de manera que l’ajuntament no actuï només com un agent programador de cultura sinó també com un agent que faciliti la creació de cultura i la participació de la ciutadania en l’organització dels actes culturals. Així mateix, donarem especial importància al coneixement i la difusió de la memòria democràtica,  dels moviments populars i de l’associacionisme del nostre poble.

 1. Donar prioritat a les entitats i grups de teatre i d’arts del municipi en la programació de l’Espai Escènic, amb un cost de l’ús del teatre assequible, i habilitar un espai d’assaig de petit format al Punt de trobada de Ca n’Humet, per a tots els grups locals i per realitzar altres tipus d’actes.
 2. Condicionar els equipaments municipals infrautilitzats, com la segona planta del Casinet o els equipaments cívics, per convertir-los en espais polivalents i autogestionats i per descentralitzar les activitats.
 3. Cercar una solució consensuada a l’actual situació del Casino i els usos dels seus espais, a través d’un procés participatiu amb veïns i veïnes, l’Ajuntament i l’entitat.
 4. Transformar l’Escola Municipal de Música en una Escola Municipal d’Arts, amb un projecte educatiu que inclogui l’oferta de diferents disciplines d’art (dansa, teatre, música, pintura, escultura, etc) i amb la col·laboració de les entitats que s’hi dediquen.
 5. Dotar de plena decisió a la Comissió de Festes per organitzar la Festa Major i donar suport a les entitats que participen en l’organització de festes populars (Sant Joan, Cap d’Any, Carnestoltes, Festa Major, Reis, etc), amb l’establiment de convenis per dur-les a terme enfront la contractació d’empreses privades.
 6. Treballar per fer possible una sala de concerts que esdevingui model d’oci respectuós amb el descans dels veïns i veïnes.
 7. Habilitar espais (places, parcs i carrers) per a la realització de festes i actes culturals, que abracin tots els barris del poble (Ocata, Masnou Alt, Bell Resguard…), per tal d’enfortir-hi relacions i facilitar-ne la participació.
 8. Vetllar per la pervivència del cine La Calàndria mitjançant convenis de col·laboració entre l’administració i el cinema, sobretot pel que fa a programacions adreçades als centres educatius.
 9. Difondre la ciència i les seves implicacions en la vida quotidiana (energia, residus…), amb iniciatives específiques com la celebració de la Setmana de la Ciència, amb el suport d’especialistes.
 10. Fomentar l’hàbit de la lectura, amb campanyes de sensibilització, instal·lacions de biblioplaces o biblioplatges i amb la programació de visites a la biblioteca dels diferents centres educatius.
 11. Protegir el patrimoni cultural, històric i arquitectònic i difondre’n la seva història i el seu valor.
 12. Crear un Centre d’Estudis Històrics, en connexió amb l’Arxiu Municipal, per tal d’impulsar treballs que contribueixin al coneixement i difusió de la memòria democràtica, especialment de l’època contemporània, del paper de les dones i dels moviments socials.
 13. Donar a conèixer a cada barri la seva història i evolució, amb plafons i amb l’impuls d’exposicions i monogràfics sobre els seus orígens, característiques i desenvolupament.
 14. Promocionar el foment, la normalització i l’aprenentatge de la llengua catalana a través d’un pla amb programes de formació i campanyes informatives, dirigits especialment a la població nouvinguda.

Salut

A Fem Masnou sabem que la Salut té connexió directa amb tots els àmbits de l’administració, des de l’educació a l’urbanisme, i que per aquest motiu ha d’ocupar un paper central en el govern local, a partir de mecanismes que permetin aquesta transversalitat, des de dotacions de personal a recursos econòmics.

 1. Establir convenis de col·laboració entre els dos CAPs (Centres d’Atenció Primària) de la vila i l’Ajuntament, per bé que aquests centres sovint són el primer lloc on es detecten diverses problemàtiques mèdiques i socials. Com a mesura per millorar la coordinació i el servei, proposem que una treballadora municipal de l’àrea de serveis a les persones desenvolupi la seva tasca en el propis CAP.
 2. Impulsar els programes “1,2,3, emoció!” i “Konsulta*m”; el primer adreçat als infants de P3, P4 i P5, amb l’objectiu d’incrementar les seves competències emocionals, i el segon, per als joves de 12 a 22 anys, per rebre atenció psicològica i emocional, sense cita prèvia.
 3. Fomentar l’esport com a una part essencial de la prevenció en matèria de salut.
 4. Garantir una bona coordinació entre l’administració, els clubs esportius i els agents educatius que ofereixen activitats extraescolars -espais enriquidors per a la socialització i l’educació dels infants i joves i de millora dels indicadors de Salut-, per aconseguir que tots els infants puguin gaudir de l’esport
 5. Incrementar la visibilització de l’esport femení, en la seva vessant formativa i competitiva.
 6. Promoure convenis entre l’Ajuntament i serveis d’odontologia per tal de facilitar l’accés de tothom a aquests serveis.
 7. Animar i promoure les lluites ciutadanes en defensa de la sanitat pública.
 8. Impel·lir una Educació Sexual i Afectiva per tal d’aconseguir una bona salut sexual i garantir els drets sexuals durant tots els cicles de la vida, a partir del coneixement i la capacitat de decisió sobre el propi cos.
 9. Pal·liar les situacions de soledat de la gent gran que afecten especialment les dones i que poden derivar en problemàtiques de salut mental i física. amb programes de col·laboració entre entitats, administració i particulars.
 10. Reforçar les actuacions de sensibilització i promoció de la salut pública, amb prioritat vers programes específics relatius a les noves addiccions: apostes, mòbils, videojocs, etc.

Diversitat

La visibilitat, la igualtat, la inclusió, la no discriminació, la integració, el suport a les reivindicacions dels diferents col·lectius, la lluita contra el racisme, la LGTBIfòbia i la violència masclista seran els eixos a partir dels quals Fem Masnou configurarà la seva acció municipalista en l’àmbit de la diversitat, tot prioritzant el treball en xarxa entre els diferents agents implicats i des del convenciment que l’assumpció de la pluralitat com una riquesa ha de ser el pilar sobre el qual construir la convivència al nostre poble.

 1. Conèixer les necessitats d’aquest àmbit i donar suport a les entitats que hi treballen, valorant les seves aportacions i promovent el treball en xarxa mitjançant la creació o consolidació de taules o consells municipals (Consell Municipal de la Dona, Taula de Salut Mental, Consell Municipal LGTBI, Taula de Migracions…).
 2. Vetllar per la visibilització i normalització dels diferents col·lectius, amb mesures específiques, des de situar els locals de les seves associacions en llocs cèntrics del poble, promoure campanyes de sensibilització ciutadana o donar suport als diferents actes de visibilització impulsats pels mateixos col·lectius (Dia de la Dona, Dia de l’Orgull LGTBI, Dia Internacional Contra l’Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia, Dia Internacional Contra la Violència de Gènere, trobades interculturals, Festival Disma…).
 3. Posar la vida al centre de la política, amb la incorporació de la mirada feminista en tots els àmbits de l’acció municipalista.
 4. Assumir les reivindicacions dels moviments feminista, LGTBI i “Volem Acollir” i donar suport als col·lectius locals que els representen.
 5. Lluita contra el patriarcat en totes les seves formes, amb la implicació dels diferents agents locals i l’Ajuntament, i el reforçament dels plans de formació i ocupació amb perspectiva de gènere.
 6. Promoure la conciliació de la vida laboral i personal i els nous usos del temps.
 7. Estudiar la creació d’un servei municipal de cures a partir de persones en situació d’atur o sense prestació que realitzin aquest tipus de tasques (atenció a infants, gent gran, persones dependents, tasques de neteja i manteniment de la llar).
 8. Impulsar el Protocol o Pla d’Acollida Municipal a les persones nouvingudes, amb actuacions de rebuda (lliurament de la carta de drets que es garanteixen als ciutadans, informació sobre els serveis municipals i dels recursos associatius) i propostes per facilitar la integració a la comunitat, amb mesures específiques per a les dones i els joves que migren sols (coneguts també com a MENA).
 9. Dissenyar un itinerari socioeducatiu pels joves menors no acompanyats, en col·laboració amb les entitats del poble, a través d’un projecte educatiu segons els diferents nivells formatius i de formació laboral, conjuminat amb la seva integració i participació en el vida masnovina.
 10. Crear un Centre Municipal LGTBI, amb serveis d’acompanyament, informació i assessorament, i com a centre de recursos permanent amb diversos espais disponibles per a les entitats i el conjunt de la ciutadania i com a espai de socialització per a la comunitat pròpia.
 11. Elaborar un pla d’acció contra la LGTBIfòbia, amb les següents mesures: implementació de tallers i activitats de conscienciació i sensibilització als centres educatius i als espais d’educació no formal del poble; elaboració d’un protocol d’identificació, atenció i gestió de les situacions de discriminació i d’assetjament en els centres educatius per motiu d’orientació sexual o identitat de gènere.
 12. Vetllar per la no discriminació i la inclusió en la comunitat de les persones amb diversitat funcional, a partir de la seva participació en els programes de cultura i de lleure, la cessió d’espais i recursos per desenvolupar de forma autònoma les seves activitats culturals i de lleure, obertes a tota la comunitat, i d’adaptació dels mitjans de comunicació local a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial.
 13. Garantir a les persones amb diversitat funcional un servei sociosanitari gratuït i flexible, ajustat al projecte vital de cada persona.

Participació i Transparència

A Fem Masnou entenem la participació ciutadana com una ajuda al bon govern i una cessió de poder cap a la ciutadania. Donem veu a la intel·ligència col·lectiva en la presa de decisions a través de mecanismes de participació vinculants, en els quals compartirem tota la informació necessària, de manera clara, per deliberar i decidir de forma col·lectiva sobre els grans temes que afecten al nostre poble, a proposta de la ciutadania o l’Ajuntament.

 1. Defensar el dret a l’autodeterminació dels pobles com un principi democràtic bàsic.
 2. Impulsar pressupostos participatius i transparents, per tal que els ciutadans i les entitats decideixin sobre els grans blocs de priorització de les despeses, amb reserva d’un percentatge significatiu de la inversió pública segons el que es determini en aquest procés.
 3. Engegar taules sectorials com a espais reals de participació ciutadana per tractar problemes específics de caire social, econòmic, etc., que marquin l’acció de govern.
 4. Donar caràcter d’òrgan legalment establert, col·legiat i públic a tots els consells ja existents, com a contrapès real a la política institucional i sense confusió amb processos participatius, així com crear els consells de dones i de joves tal com estaven previstos en essència en el Pla de participació ciutadana del mandat 2012-15.
 5. Impulsar les dades obertes i el portal de la transparència i participació com a eines de govern popular: millora de la web municipal, fent-la més senzilla, clara i directa; consulta clara i en xarxa de tots els documents i dades municipals; inclusió dels sistemes de participació online, conjuntament amb els Plens, les assemblees ciutadanes i el Consell del Poble, en els processos de deliberació i presa de decisions; sistema transparent de registre i tramitació de queixes i suggeriments de millora de la via pública i gestió municipal.
 6. Promoure una Auditoria Ciutadana del Deute, oberta a la participació ciutadana per determinar les condicions en què s’ha contret el deute municipal, els seus responsables, els projectes endegats i el càlcul de necessitats. A partir de la seva anàlisi es valorarà quina part del deute és legítima i es delimitarà els responsables legítims i financers. en cas d’il·legitimitat.
 7. Crear un Observatori municipal per tal d’aportar informació qualitativa i quantitativa sobre el Masnou i posart-la a disposició de la ciutadania com un recurs de coneixement que enriqueixi els processos participatius i de presa de decisions.
 8. Calendaritzar els temes estructurals (pressupostos, taxes, etc.) a principis de any, per poder planificar i fer més efectius els processos participatius, i utilitzar el Masnou Viu com a eina per donar a la ciutadania una informació precisa i clara.
 9. Establir amb regularitat els grans temes a tractar en el Ple mensual (com taxes i preus públics, pressupostos, etc.), per tal de difondre’ls, permetre els grups municipals i els ciutadans o entitats interessats preparar-los adequadament, i planificar i planificar els processos participatius necessaris.
 10. Establir mecanismes per fer possible la presentació de mocions per part de la població i les entitats i rebre resposta a les seves peticions en el torn de preguntes.
 11. Enfortiment i dinamització del teixit associatiu, amb rebuig del clientelisme i suport organitzatiu, logístic i financer per tal que puguin desenvolupar la seva activitat amb plenitud i materialitzar els seus objectius.
 12. Desenvolupar el programari lliure i impulsar la innovació, amb la potenciació de les noves tecnologies i d’Internet i l’accés a la informació amb WIFI gratuït a tot el poble; l’augment dels tràmits per online; la millora en l’ús de les xarxes socials com a eina de comunicació i informació dels aspectes municipals; i el foment de les eines virtuals deliberatives, per facilitat la participació de les persones que no puguin assistir a processos presencials.
 13. Nomenar un síndic o sindica de greuges, amb la missió de defensar els drets i les llibertats públiques dels veïns i veïnes, especialment en relació amb l’actuació de l’Ajuntament.

Cicles de vida

A Fem Masnou defensem un model de poble on la relació entre les persones sigui prioritària. Per aquest motiu, treballarem per fomentar-la, sobretot en la seva vessant intergeneracional, convençuts que el contacte entre persones en diferents etapes vitals és una font de riquesa afectiva i educativa inestimable. Vetllarem, també, perquè les nostres accions en aquest àmbit s’adaptin als interessos i necessitats reals de les persones, des de l’escolta activa de les seves peticions i facilitant la plena inclusió i participació en la vida del poble.

 1. Fomentar la intergeneració per aconseguir cohesió entre diferents etapes de la vida, a través de tallers, formacions i projectes.
 2. Incentivar una educació intergeneracional i cooperativa, a partir de tallers amb infants en Casals d’avis, biblioteques humanes on la gent gran expliqui les seves vivències, etc…
 3. Reforçar i ampliar els espais de trobada entre famílies i infants.
 4. Millorar la coordinació i comunicació entre Ajuntament, centres educatius, entitats i famílies per tal de difondre les activitats infantils que es realitzin al municipi.
 5. Reforçar la Regidoria de joventut, amb la divisió en dos àmbits específics: adolescència (de 12 a 18 anys) i joventut (de 18 a 30 anys).
 6. Impulsar la creació i dinamització d’espais autogestionats per a joves.
 7. Crear un punt de trobada per joves i fomentar una programació estable de joventut a través d’una dinamització constant.
 8. Crear xarxes socials específiques per l’àrea de joventut, com a eix primordial per a la comunicació amb els joves.
 9. Treballar per la contractació municipal de joves en pràctiques i crear un pla municipal per l’ocupació juvenil.
 10. Animar a confegir una borsa d’experiència i de coneixements amb les persones jubilades o que ja no treballen, disposades a contribuir de manera solidària en algun projecte del poble.
 11. Ajudar a la mobilitat de la gent gran a través de la creació del Taxi a Demanda i el replanteig del circuit de l’autobús municipal, amb la creació d’una nova línia i la gratuïtat.
 12. Garantir una qualitat de vida digna a la gent gran i el seu envelliment actiu amb l’impuls d’activitats físiques adaptades, tallers de memòria i conferències sobre salut i autocura.
 13. Abordar la soledat de la gent gran com una prioritat, problema que afecta especialment les dones, a partir d’un pla transversal que impliqui diverses regidories.
 14. Estudiar la instal·lació d’ascensors exteriors en els habitatges que no en disposin per la manca de capacitat en l’interior, en coordinació i suport amb les comunitats de veïns i veïnes, per tal de millorar la qualitat de vida de persones amb mobilitat reduïda o d’edat avançada.
 15. Repensar el model de Casal municipal d’estiu, sota criteris de descentralització i diversificació de les activitats.

Sostenibilitat

A  Fem Masnou som conscients que un dels grans reptes polítics de les properes dècades serà la lluita contra el canvi climàtic. Volem adherir-nos de forma decidida a aquesta lluita, proposant mesures que incideixin en la millora de l’eficiència energètica, en la inclusió d’espais verds al municipi, en l’aposta per les energies renovables, en la reducció de la contaminació i la brutícia, en un millor ús de l’aigua… Ho farem, però, des de la sensibilització i la pedagogia, de forma progressiva, perquè creiem que serà la única manera d’obtenir bons resultats en un àmbit força oblidat al nostre poble.

 1. Municipalitzar el serveis de subministrament de l’aigua amb un nou model de gestió pública que garanteixi un millor servei.
 2. Donar suport a les iniciatives del moviment ecologista, amb atenció i exigència vers el compliment dels objectius de desenvolupament sostenible marcats per l’organització de Nacions Unides.
 3. Establir corredors verds per connectar El Masnou amb el pobles limítrofs, a peu o en bicicleta, multiplicar els espais oberts i amables per fer esport, caminar o trobar-se, i afavorir el transport públic enfront el cotxe privat.
 4. Recuperar la zona agrícola del final d’Ocata des del punt de vista ambiental i paisatgístic i atorgar-li un ús social.
 5. Impulsar horts en parcs i espais urbans (escoles, jardins municipals), a partir d’un inventari dels terrenys aptes per a l’ús agrícola i ramader, per tal de definir un programa d’actuacions, d’acord amb els representants del sector, i donar suport als projectes de producció i comercialització de productes agrícoles locals.
 6. Realitzar una auditoria energètica per millorar l’eficiència dels equipaments públics; mostrar els resultats obtinguts al web municipal i fer campanyes de sensibilització i pedagogia sobre l’estalvi energètic.
 7. Estudiar la implantació de mesures inspirades en el programa Euronet 50/50, per incentivar l’estalvi energètic en edificis públics, amb l’aplicació de bones pràctiques en l’ús i la gestió d’energia.
 8. Potenciar l’ús de sistemes de captació solar, especialment en equipaments públics, impulsar cooperatives de consum, bonificar fiscalment els habitatges que els implantin i licitar el subministrament elèctric públic a companyies 100% verdes.
 9. Fer del Masnou un municipi lliure de plàstics, amb caràcter exemplar de l’administració, i impulsant campanyes entorn alternatives a l’ús del plàstic i a l’excés de residus.
 10. Millorar el sistema de recollida selectiva i facilitar el reciclatge amb l’estudi de la implantació del mètode porta a porta, i la posada en marxa de mesures per incrementar la recollida d’oli usat i promoure la seva reutilització.
 11. Promoure un bon ús de l’aigua, a partir d’assessorament, formació i ajuts públics per fer més eficients els sistemes de reg i adequar-los a les característiques del territori.
 12. Detectar els espais amb alta concentració de brutícia, amb l’anàlisi de les causes i el treball pertinent per reduir-ne els focus.
 13. Impulsar un òrgan de coordinació dels municipis de la costa del Maresme, amb la participació del Consell Comarcal, amb la finalitat d’abordar el futur de les platges i l’ecosistema forestal i de cercar alternatives al model actual basat en mesures econòmica i ambientalment insostenibles.
 14. Implantar sistemes de controls de plagues respectuosos amb el medi ambient i vetllar perquè l’Ajuntament deixi d’utilitzar productes nocius per a la salut com l’herbicida
 15. Estudiar l’establiment d’un nou model de guinguetes més respectuós amb el medi ambient, especialment amb la platja.

Cohesió Social

Un dels nostres principals objectius polítics serà treballar per assegurar, amb la participació i les aportacions dels moviments socials i veïnals, la cohesió social al nostre poble. Les mesures per garantir el dret a l’habitatge digne, per eradicar la pobresa energètica i per donar resposta efectiva a les situacions d’extrema vulnerabilitat, conformaran els eixos que orientaran les nostres actuacions en aquest àmbit.

 1. Garantir el dret a l’habitatge digne per a les veïnes i veïns del poble amb la mobilització de tots els recursos disponibles a l’abast de l’Ajuntament.
 2. Afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica a partir del desplegament de la Llei 24/2015.
 3. Augmentar el parc de lloguer social mitjançant la construcció directa o la destinació a habitatge protegit del 30% de tota nova construcció i gran rehabilitació, i l’exercici del dret a tanteig i retracte previst per la llei, que permetria a l’administració local augmentar el parc d’habitatge públic a un preu assequible.
 4. Mantenir i/o augmentar les ajudes al pagament del lloguer amb l’acompanyament de mesures que incideixin en un control efectiu dels preus de l’arrendament, com ara bonificacions fiscals en els casos dels propietaris i propietàries que s’ajustin als índexs establerts per l’Ajuntament.
 5. Remodelar l’oficina municipal d’habitatge, amb més recursos i noves funcions, especialment la d’inspecció.
 6. Crear el registre municipal d’immobles desocupats, amb la finalitat de retornar-los al mercat, i establir un recàrrec del 50% en l’IBI, el màxim que permet la llei catalana d’habitatge, als pisos que portin més d’un any buits.
 7. Aturar les llicències per a habitatges d’ús turístic (HUT) i esmerçar tots els recursos possibles per detectar aquells destinats a aquest ús de forma il·legal.
 8. Impulsar modalitats d’habitatge, com la masoveria urbana o l’habitatge cooperatiu.
 9. Adaptar la plantilla municipal dedicada als serveis socials, segons preveu la llei, amb l’augment de les professionals i l’aposta decidida per la prevenció mitjançant programes d’educadors i educadores socials de carrer.
 10. Impulsar la creació d’un pla comunitari que vinculi professionals, entitats i ciutadania per tal d’incidir en la cohesió social del municipi i en la interconnexió d’usuaris i recursos.
 11. Reforçar els dispositius disponibles per situacions d’extrema vulnerabilitat social, com les persones que viuen al carrer, les dones que han patit violència masclista o famílies amb infants en situació de vulnerabilitat.
 12. Enfortir el Consell de Benestar Social amb més autonomia i recursos per tal de consolidar-lo com un espai de trobada entre administració, persones usuàries i professionals, i des de la perspectiva feminista.
 13. Reconèixer els moviments socials i veïnals com a interlocutors vàlids i eixos estructurals per tal de garantir la cohesió social.
 14. Lluitar contra les violències masclistes amb el reforçament del protocol de detecció, coordinat entre els agents implicats i el SIAD, la presència permanent de personal de l’Ajuntament en els CAP, la formació i sensibilització de la policia local, la millora de la diagnosi de l’atenció a les urgències, a l’acolliment, als casos d’assassinat, als programes d’ocupació i el suport als professionals.

Model econòmic

Fem Masnou es compromet a afavorir l’economia social i solidària, que és el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques, formals o informals, individuals o col·lectives, que prioritzen la satisfacció de les necessitats de les persones per sobre del lucre. L’economia social i solidària actua orientada per valors com l’equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat, com a promotora de canvi social. En aquesta línia també defensem el turisme regit pels principis de sostenibilitat, que minimitzin l’impacte sobre el medi ambient i la cultura local, alhora que contribueixen a generar ingressos i ocupació.

 1. Incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques econòmiques, fiscals i laborals impulsades per l’Ajuntament.
 2. Fomentar el comerç local amb especial atenció en les economies que promouen un model econòmic sostenible i en les activitats comercials de proximitat i més clarament orientades al bé comú. Utilitzar el marge de discrecionalitat que la llei atorga a l’Ajuntament per limitar al màxim la instal·lació de grans superfícies comercials per tal de protegir els mercats municipals i mercadets.
 3. Incrementar el consum responsable prenent com a referència plataformes com la Xarxa d’Economia Solidària, amb un replantejament de satisfacció de les necessitats des de la perspectiva de contribuir a una societat sostenible i justa i d’usar el nostre poder per decidir. Suport a les accions comunitàries com els bancs del temps, bancs i xarxes d’intercanvi solidari, cooperatives de consum agroecològic, projectes comunitaris socioeducatius, etc., com a eines per fer comunitat i compartir habilitats i coneixements.
 4. Impulsar les economies transformadores com a opcions alternatives als models clàssics i que apliquin criteris que posin el factor humà davant del factor econòmic; a més de valorar i primar aquelles empreses que els apliquin, en la possible contractació, l’obtenció dels ajuts, cessió de locals, subcontractació, publicitat, fires, etc.
 5. Animar la creació i l’establiment d’empreses tecnològiques (startups), coordinat amb un programa formatiu amb acords/convenis amb universitats i establir sinergies amb el Mobile Social Congress per potenciar aquest sector econòmic, que podria reorientar  la finalitat de la Casa del Marquès.
 6. Estudiar i impulsar el projecte d’una moneda local i d’una entitat local de crèdit o institució similar per donar suport a l’economia local, amb l’oferta d’espais de participació ciutadana per crear bancs de coneixement col·lectiu, com a motor per nodrir el teixit comercial local i fomentar noves oportunitats de negoci.
 7. Revisar el sistema de taxes i bonificacions fiscals municipals amb una tarifació social i progressiva, per tal d’afavorir una transició a una societat amb menys impacte ecològic i atendre millor les necessitats socials, des de la feminització de la pobresa a la diversitat funcional. Establir ajudes i bonificacions a les empreses i comerços per a la contractació de persones a l’atur i en l’adaptació a les clàusules socials per a la contractació regular dels col·lectius més vulnerables.
 8. Permetre bonificacions de fins al 50% en l’IAE per inici d’activitat empresarial durant un màxim de 5 anys afegits als 2 anys d’exempció, si no hi ha hagut beneficis, o eliminar-la en cas contrari. Aplicar bonificacions proporcionals a les empreses que utilitzin o produeixin energia a partir d’instal·lacions per a l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració, i per creació de llocs de treball amb contracte indefinit, amb equitat de gènere, contractació de persones amb diversitat funcional, persones de més de 50 anys i/o d’aturats de llarga durada.
 9. Aplicar els principis del turisme responsable, sostenible i social, a partir de l’Observatori del Turisme, amb la introducció de mesures que facilitin la convivència entre turistes i residents, i amb l’atorgament d’un segell municipal de qualitat a les empreses complidores de criteris socials i ambientals justos.
 10. Modificar la fiscalitat turística i destinar els ingressos íntegrament al municipi, per tal de compensar els impactes negatius d’aquesta indústria amb inversió en lloguer social, ajudes al comerç de proximitat, protecció al petit comerç, suport a empreses d’economia social i sostenible, augment dels espais verds o millores en el transport públic.
 11. Enfortir els serveis d’inspecció i sanció relacionats amb el turisme, amb l’objectiu de retornar a l’habitatge el seu ús residencial i de tancar els allotjaments turístics il·legals, tot promovent el lloguer social com a mesura alternativa a les sancions econòmiques.

Administració Pública

A Fem Masnou creiem fermament que qualsevol administració pública ha de ser un exemple de transparència i rigor. Les mesures en l’àmbit organitzatiu de l’administració han de convertir la gestió de les persones en el sector públic en una prioritat de primer ordre, engegant un programa de gestió del coneixement intern i fomentant una organització dels àmbits específics de l’estructura administrativa més polivalent, i que prioritzi l’atenció al públic de les diferents àrees enfortint la vocació de servei com la principal raó de ser de la funció pública.

 1. Reduir els sous de la classe política.
 2. Impulsar una empresa pública municipal per tal d’assumir la gestió dels diversos serveis actualment en mans d’empreses privades.
 3. Implementar un reglament per a la inclusió de clàusules ambientals, ètiques, socials i de promoció de la igualtat, com a elements determinants en la contractació pública municipal.
 4. Revisar la gestió dels serveis municipals, especialment aquells que estan gestionats per empreses privades, per tal de garantir que no representin un sobrecost als contribuents.
 5. Publicar una memòria anual en el Portal de Transparència sobre la gestió organitzativa en matèria de recursos humans i règim intern.
 6. Examinar l’actual política de selecció de personal per tal d’aportar major transparència i seguretat en tots els processos.
 7. Establir un conveni de col·laboració amb el SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya), per tal que la Generalitat fixi els candidats i candidates més adients en tots els processos de selecció temporal i extraordinària, es potenciïn llocs de treball per a les persones aturades del poble i s’eviti el clientelisme en l’oferta temporal d’ocupació pública.
 8. Reorientar l’actual estructura gerencial i de quadres directius, amb especial atenció en les regidories orientades als serveis a les persones.
 9. Incorporar progressivament mesures de flexibilitat horària en la plantilla municipal, per tal d’afavorir una política de conciliació de la vida laboral i familiar, i estudiar la transició de la jornada completa ordinària de 35 hores.
 10. Aprovar un nou Pla d’Igualtat intern per als treballadors i treballadores de l’Ajuntament.
 11. Actualitzar la relació de llocs de treball, amb inclusió de la seva descripció, l’elaboració del manual de funcions i la seva valoració adaptada en el context actual, com a eina fonamental per a la planificació en matèria de recursos humans.
 12. Aprovar un Pla de Formació per a tota la plantilla municipal, conjuntament amb els representants dels treballadors i treballadores públics.
 13. Realitzar una auditoria laboral i de gestió, amb l’objectiu de millorar l’organització i l’estructura municipal per afavorir una veritable transversalitat i coordinació en el treball de les diferents àrees.