RETORN SOCIAL DE FEM MASNOU

Bases per al Retorn Social de Fem Masnou 2022

Fem Masnou porta a terme aquesta iniciativa per donar suport a entitats i col·lectius perquè puguin dur a terme activitats de caràcter social, especialment, aquelles dirigides a la població del Masnou.

L’Assemblea de Fem Masnou va aprovar que les retribucions que es reben en concepte de dietes per l’assistència als plens es destinin al funcionament del grup municipal però també ens vam comprometre, mitjançant el programa electoral, a retornar a la ciudadanía part dels ingressos que rep el grup municipal i amb aquesta acció donem compliment al programa electoral.

Donada la nostra voluntat de col·laborar amb les entitats i col·lectius, iniciem una acció que posa a disposició d’aquestes un suport econòmic per a projectes per un valor total de 30.000 €. Cal recordar que el nostre grup municipal ja va renunciar, a l’inici de la pandèmia, a tres mesos de tots els ingressos que ens corresponien per tal de destinar-ho a paliar els efectes de la pandèmia.

A Fem Masnou pensem que l’ús dels diners públics s’ha de fer d’acord amb uns criteris objectius i mitjançant un procediment transparent, per això obrim aquesta acció de suport amb les següents bases:

Sol·licitants

Podran sol·licitar aquest suport les entitats i col·lectius sense ànim de lucre segons les especificitats de cada línia.
Per tal de complir amb totes les disposicions legals caldrà que l’entitat estigui legalment constituïda, disposar de NIF i d’un compte corrent.
Només es podrà rebre finançament d’una de les línies.

Calendari

 • Trobada oberta per decidir línia C: 26 de novembre de 2022
 • Data límit presentar projectes línies A i B: 15 desembre de 2022
 • Resolució i adjudicació aduts: 15 de gener de 2023
 • Pagamanet ajuts: A partir del 1 de febrer de 2023

Línies

LÍNIA A: AFES I AMPES D’ESCOLES PÚBLIQUES – QUANTITAT TOTAL LÍNIA: 10.000 €
Línia dirigida a AFES i AMPES d’escoles bressol, centre d’educació primària i Instituts del Masnou. Les AFES i AMPES interessades hauran de presentar l’Annex 1 amb la seva sol·licitud. La quantitat màxima per projecte dependrà del nombre de projectes presentats.

LÍNIA B: ENTITATS I PROJECTES D’ENTITATS I COL·LECTIUS DEL MASNOU – QUANTITAT TOTAL LÍNIA: 10.000 €
Línia dirigida a entitats del Masnou. Les entitats interessades hauran de presentar l’Annex 1 amb la seva sol·licitud. La quantitat màxima per projecte dependrà del nombre de projectes presentats. Queden excloses d’aquesta línia les AFES i AMPES que hauran de presentar-se a la línia A.

LÍNIA C: ENTITATS I PROJECTES ESCOLLITS EN ASSEMBLEA OBERTA (26 DE NOVEMBRE 2022) – QUANTITAT TOTAL LÍNIA: 10.000 €
Línia dirigida a entitats i col·lectius del Masnou i fora del Masnou que realitzin projectes amb un fort impacte social. Les entitats seran proposades a l’assemblea oberta a la ciutadania que es celebrarà el proper 26 de novembre de 2022. En aquesta mateixa assemblea es decidiran els 5 projectes (mínim tres projectes s’hauran de portar a terme al Masnou) que rebran un ajut de 2.000€.. Les entitats que siguin escollides per rebre un ajut en aquesta línia no podran presentar-se posteriorment a les línies A o B.

Sol·licituds

Les sol·licituds hauran d’incloure una breu descripció de l’activitat i/o projecte i un pressupost orientatiu segons el model adjunt.

Les sol·licituds de les línies A i B s’enviaran per correu electrònic a femmasnou@gmail.com abans del dia 16 de desembre de 2022.

Criteris de valoració i resolució de les sol·licituds

En la selecció es valorarà la trajectòria de l’entitat i el projecte o activitat presentat, viabilitat del projecte i l’adequació de la trajectòria i el projecte als valors defensats per la nostra organització entre d’altres:

 • Igualtat i justícia social.
 • Equitat educativa.
 • Suport als sectors econòmicament desfavorits.
 • La defensa de l’espai públic i la mobilitat sostenible.
 • Economia social i solidària.
 • Promoció de la vida social i cultural del poble, així com de la cultura popular.
 • Defensa dels drets socials, civils i polítics.
 • Promoció i defensa de la llengua i cultura catalana.

La selecció dels projectes es durà a terme una comissió designada per Fem Masnou integrada per persones de l’organització i d’altres d’externes.

Fem Masnou es compromet a resoldre les sol·licituds i comunicar la decisió en un màxim d’un mes després de la data límit per presentar els projectes.

Obligacions de l’entitat/col·lectiu receptor

L’entitat o col·lectiu receptor es compromet a utilitzar els diners per als fins descrits en la sol·licitud. En l’execució de les activitats finançades es respectaran els principis d’igualtat i inclusió, sense cap discriminació per raons de sexe, ideologia, origen, diversitat funcional, condició econòmica…
Fem Masnou es compromet a no utilizar la imatge de l’entitat o del projecte en benefici propi. L’única acció comunicativa que es durà a terme, per transparència, és informar la ciutadania dels projectes que rebran el finançament.

Pagament, seguiment i justificació de l’import rebut

Una vegada s’hagi resolt la convocatòria i l’entitat o el col·lectiu hagi acceptat el suport econòmic, Fem Masnou transferirà al compte bancari de l’entitat l’import de la donació i l’entitat es compromet a entregar a Fem Masnou un document justificant de la donació a l’entitat.

Fem Masnou acordarà amb les entitats receptores un procediment per al seguiment del projecte. En tots els casos, s’acordarà una reunió amb la comissió encarregada per tal de valorar els resultats i poder fer un seguiment dels recursos destinats en acabar l’activitat proposada.

Renuncia a la participació en aquesta acció

Si una entitat no pogués dur a terme les activitats previstes, ho haurà de comunicar a Fem Masnou i justificar els motius. En funció de les circumstàncies, Fem Masnou podrà arribar a un acord amb l’entitat o demanar la devolució total o parcial dels diners lliurats.

Si tens qualsevol dubte contacta amb nosaltres a través de femmasnou@gmail.com i te’l resoldrem

MODEL DE PROJECTE PER DEMANAR L’AJUT